POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE „http://adwokatsikorska.kutno.pl”

I.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu, działającego pod adresem: http://adwokatsikorska.kutno.pl (zwanego dalej: „Serwisem”).
 2. Właścicielem Serwisu jest Natalia Sikorska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Adwokat Natalia Sikorska, ul. Staszica 21, 99-300 Kutno, NIP: 775-266-23-22, REGON: 382971319, adrese-mail:adw.nataliasikorska@gmail.com (zwana dalej: „Kancelarią”).

II.
ZASADY OGÓLNE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Serwis umożliwia osobom odwiedzającym (zwanym dalej: „Użytkownikami”) skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem formularza kontaktowego (zwanego dalej: „Formularzem”).
 2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników za pośrednictwem Formularza jest Kancelaria.
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Kancelarię zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”).
 4. Kancelaria stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 5. Użytkownicy podają swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz jest warunkiem koniecznym do skutecznego przesłania Formularza do Kancelarii.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Kancelarii w zakresie wsparcia technicznego, organizacyjnego, informatycznego, prawnego, księgowego, jak również dostawcom usług płatniczych, a także instytucjom i organom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura.
 8. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:
  a. prawo dostępu do jej danych oraz otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO;
  b. prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 16 RODO;
  c. prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;
  d. prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO;
  e. prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO.
  W celu skorzystania z ww. praw, należy skontaktować się z Kancelarią pod adresem do doręczeń lub adresem e-mail, wskazanym w Postanowieniach wstępnych niniejszej Polityki Prywatności. Użytkownik może również wysłać do Kancelarii stosowne żądanie za pośrednictwem Formularza.
 9. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

 

III.
FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem Formularza wymaga wskazania przez Użytkownika następujących danych osobowych:
  a. imienia i nazwiska
  b. adresu e-mail.
 2. W szczegółowej części Formularza Użytkownik formułuje wiadomość / pytanie do Kancelarii w sposób możliwie precyzyjny i zwięzły, z zapewnieniem anonimizacji przekazywanych danych.
 3. Wypełnienie Formularza ma na celu przekazanie Kancelarii podstawowych informacji dotyczących sprawy, w celu uzyskania porady prawnej. Wypełnienie i przesłanie Formularza jest dobrowolne i niezobowiązujące, w szczególności sam fakt wypełnienia i przesłania Formularza nie rodzi po stronie Użytkownika ani Kancelarii żadnych zobowiązań finansowych, lub zobowiązań innego rodzaju. Warunki uzyskania porady prawnej dotyczącej sprawy ustalane są bezpośrednio z Kancelarią.
 4. Kancelaria przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników wyłącznie w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w opisanej sprawie oraz udzielenia odpowiedzi na otrzymaną wiadomość, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.
 5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

IV.
PLIKI COOKIES

 1. W Serwisie wykorzystuje się mechanizm plików cookies / ciasteczek (zwanych dalej: „Cookies”).
 2. Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w elektronicznym urządzeniu końcowym (zwanym dalej: „Urządzeniem”) Użytkownika Serwisu.
 3. Pliki Cookies zawierają, w szczególności, adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 4. Stosowane przez Kancelarię pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.
 5. Kancelaria wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
  a. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
  b. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów internetowych partnerów, usługodawców lub usługobiorców Kancelarii (zwanych dalej: „Serwisami zewnętrznymi„);
  c. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;
  d. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia.
 6. Kancelaria współpracuje z następującymi Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:
  a. Google Analytics,
  b. LinkedIn,
  c. Facebook (Meta Platforms Inc.).
 7. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących z Serwisów zewnętrznych.
 8. Kancelaria ma prawo wykorzystania plików Cookies w następujących celach:
  a. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Kancelaria może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu;
  b. Dane statystyczne – Kancelaria oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych dotyczących Serwisu, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 9. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies na swoim Urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
 10. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 11. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.

V.
ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.
 2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie.

                                                                                          [Adwokat Natalia Sikorska ]