Obszary praktyki

Prawo cywilne (spadkowe, rzeczowe i zobowiązań)

Reprezentacja Klienta i prowadzenie spraw cywilnych w postępowaniach procesowych i nieprocesowych w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym m.in.:

 • w zakresie spraw z zakresu prawa zobowiązań: o odszkodowanie, zadośćuczynienie
 • w zakresie prawa rzeczowego: w sprawach o zasiedzenie nieruchomości, ochronę własności,
 • w zakresie spraw po wydaniu tytułu egzekucyjnego.

Prawo spadkowe:

 • Reprezentacja osób w sprawach o stwierdzenie nabycie spadku,
 • dział spadku,
 • zniesienie współwłasności,
 • stwierdzenie niegodności dziedziczenia,
 • w sprawach o zachowek bądź uzupełnienie zachowku.

Prawo rodzinne

Reprezentowanie interesów Klienta w sprawach o rozwód, z wyszczególnieniem:

 • w sprawach o separację,
 • w sprawach o podział majątku,
 • w sprawach o alimenty na rzecz dzieci jak i małżonka,
 • w sprawach o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego,
 • w sprawach dot. władzy rodzicielskiej nad dziećmi i regulowaniem kontaktów.

Prawo karne

Obrona Klientów w każdym stadium postępowania karnego, z wyszczególnieniem:

 • postępowania przygotowawczego, sądowego, wykonawczego, w tym także w dozoru elektronicznego, przerwy lub odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności,
 • w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem jako ich pełnomocnik przed organami ścigania oraz w toku postępowania sądowego.

Prawo handlowe i gospodarcze

Reprezentacja przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa gospodarczego i prawa handlowego w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym, a także:

 • windykacja należności,
 • opiniowanie i sporządzanie umów,
 • przygotowywanie na zlecenie Klienta opinii prawnych.

Prawo administracyjne

Reprezentacja Klienta na każdym etapie sprawy – począwszy od organu administracji I instancji po organy odwoławcze w tym przez samorządowe kolegium odwoławczym, a także:

 • na etapie sądowym poprzez sporządzenie skargi i reprezentowanie Klienta przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi (WSA) oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA).

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Reprezentacja pracodawców i pracowników w postępowaniach pozasądowych oraz przed sądami wszystkich instancji.

Zajmuję się prowadzeniem spraw dotyczących roszczeń związanych z niezgodnym z prawem lub nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę , a także:

 • w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu: wynagrodzenia za pracę, ustalenia istnienia stosunku prac,
 • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych – o świadczenia emerytalno-rentowe.

Misją Kancelarii jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, indywidualnie dostosowanych do potrzeb Klienta oraz profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu.

Poznając specyfikę i problematykę poszczególnych spraw znajduję inspirację do poszukiwania nowych wyzwań zawodowych. Moja praca pozwala mi na przekazywanie dobrych praktyk oraz na ciągły, efektywny rozwój zawodowy.

PRZEWIŃ W GÓRĘ